3×3 Turplanlegging

Filtervurdering av Werner Munter

-“Ferd etter evne” systematisert og satt i system

I et filtervurderingssystem er faktorene ordnet i et hierarki, og dermed blir det tydeliggjort “hvor skoen trykker”. I Werner Munters oppsett er det tre kriterier som vektlegges: forhold(vær og snø), terreng og menneske. Våre vurderinger(filtreringen) skal gjøres på tre ulike nivåer: regionalt, lokalt og zonalt, altså i et stadig mer finmasket nett.

En av fordelene med en filtervurdering som dette, er at vi er nødt til få grønt lys totalt sett for hver gang et av de tre kriteriumene prøves i et filter. Med andre ord; du får ikke gå videre i gjennomføringen før du har løst utfordringen(feks. gå utenom, bytte utstyr eller velge en annen rute).

3×3 Vær og snøforhold Terreng Menneske
Turplan-
legging
 • Værmelding
 • Vær og snø- informasjon som innhentes lokalt
 • Skredvarsel
 • Kart
 • Bratthetsmåler
 • Førerverk
 • Litteratur
 • Lokalkjennskap
 • Vegetasjon
 • Underlag
 • Gruppestørrelse
 • Refleksjon over motivasjon og
 • ansvarsforhold
 • Forstyrrende faktorer
 • Utstyr
Område-vurdering
 • Nysnø
 • Snødybde
 • Vindtegn
 • Temperatur
 • Alarmtegn
 • Lokal-
  kjennskap
 • Vurdering av terrenget på avstand
 • Kikkert
 • Lokalkjennskap
 • Stemning i gruppa
 • Andre på tur i området
 • Prestasjonspress
 • Konkurranse
 • Motivasjon
Enkelt- heng
vurdering
 • Overprøving av filter 1&2.
 • Hva er annerledes enn vi trodde?
 • Vindtegn: le / lo
 • sikt
 • Bratthetsmåling
 • Hengretning
 • Høyde o/havet
 • Terrengform
 • Andre i henget?
 • Konsekvenstenkning
 • Press fra andre?
 • Motivasjon
 • Ferdighet

Tabellen er oversatt til norsk av Albert Lunde

Praktisk anvendelse

I planleggingen av en skiuke, kan det være naturlig å vurdere de tre kriteriene gjennom det første filteret to ganger. Først behandler vi det regionalt, altså i tidlig turplanlegging før vi ankommer området. Det er da snakk om hele uka som sådan. Da ønsker vi å finne områder som er egnet. Deretter behandler vi det “lokal-regionalt”, altså for å finne det daglige turmålet.

Ved daglig filtervurdering kan vi tenke oss at utvelgelsen skjer på følgende måte:

 1. I første filter forsøker jeg å finne ut av hvilken tur som er gjennomførbar
 2. I andre filter velger jeg rute/sporvalg
 3. I tredje ligger “Go / No go”-avgjørelsen

Enhver beslutning er midlertidig, og SKAL overprøves i neste filter.

Turplanlegging

I turplanleggingen(regionalt filter) kan det være greit og også bruke den elementære reduksjonsmetoden, eventuelt “Afterski-metoden”. Dette forutsetter nødvendigvis at man kan finne pålitelig informasjon om varslingsgrad for området.

Menneskelig faktor i regionalt filter

Snakke med gruppa for å  dele så mye informasjon som mulig.

 • gruppestørrelse
 • utstyr
 • forventninger og motivasjon
 • form
 • ferdighet, erfaring, kompetanse

Åpne en dialog for å klarlegge risikoaksept, og tydeliggjøre om gruppa har sammefallende mål for turen.

Forhold(vær og snø) i regionalt filter

Innhente så mye, og så fersk  informasjon som mulig om forholdene.

 • www.yr.no – værmelding
 • www.varsom.no  – skredvarsel
 • Blogger ol. på nettet – mulighet for dagsferske turrapporter
 • Snakke med guider eller ander personer med god kjennskap til området om snøforhold

Her ønsker vi å synliggjøre utfordringer og fordeler rådende forhold stiller oss overfor

Terreng i regionalt filter

Her utgjør praktiske kartstudier mye av jobben, men tilgjengelig lokalkjennskap er uvurderlig.

 • Kart 1:50 000 med lupe og bratthetsmåler
 • http://www.ngu.no/kart/skrednett/ – aktsomhetskart, snøskred
 • Boka “Toppturer i Norge” eller annen litteratur
 • Bilder på internett fra aktuelle områder
 • Google earth – for å få et inntrykk av topografien
 • Snakke med guider eller andre personer med god kjennskap til området om forskjellige turer

Med bakgrunn i gruppas forutsetninger og rådende forhold finner vi fram til aktuelle turer.  Planlegg sjekkpunkter for kontroll underveis på turen.

Områdevurdering

I områdevurderingen(lokalt filter) kommer våre egne observasjoner inn som løpende overveining.  Her overprøver vi de faktorene vi la til grunn i turplanleggingen.

Menneskelig faktor i lokalt filter

Ettersom vi her er sammen med gruppen vil vi få direktekjennskap til deltakernes forutsetninger

 • Forventninger/form/ferdighet – stemmer virkeligheten forutsetningene gruppa ble enige om? Har alle sovet godt?
 • Utstyrssjekk (bla bindinger og s/m) – har alle rett utstyr for turen (mat/drikke)
 • Andre grupper i området – påvirker det oss
 • Egen dagsform – bevissthet om egen posisjon i gruppa, vanebrudd
 • Antall – gruppestørrelse, samt at alle vet hvem som er med
 • Tidsplan – klarer gruppa å overholde forventet tidsplan

Er gruppa i stand til å gjennomføre den aktuelle turen, eller må turmålet endres?

Forhold(vær og snø) i lokalt filter

Vi får direktekjennskap til forholdene, og kan nyansere tidligere informasjon

 • Utvikling – vær og skredforhold til det bedre eller værre
 • Vindtegn – hvordan er snøen distribuert i terrenget
 • Kritisk nysnømengde – gustige eller ugustige forhold
 • Mønstergjenkjenning – hvilken typisk skred/værsituasjon foreligger
 • Vanebrudd – kjenne igjen utypisk situasjon

Kan turen gjennomføres under rådende forhold? Må tidsplanen endres i forhold til utviklingen?

Terreng i lokalt filter

Her inspiserer vi terrenget (med kikkert om vi kan) for å finne nøkkelpassasjer

 • Stemmer min forestilling med tanke på:
  Generell topografi – store / små flanker
  Bratthet – klipper
  Eksponering – generelt utsatt
  Himmelretning – solinnstråling
 • Tidligere spor – fornuftig/ufornuftig
 • Terrengfeller

Må den planlagte ruta endres, foreligger alternativ rute, og er denne i såfall realistisk?

Enkelthengvurdering

I enkelthengvurderingen(zonalt filter) bestemmer vi hvordan vi legger sporet på vei opp og ned. Dette er siste filter, og her ligger overprøvingen av de to forrige filterene. Dette er enkeltheng og sjekkpunkter hvor “go/no go” -beslutningen tas.

Menneskelig faktor i zonalt filter

Vi undersøker gruppas tilstand(enkeltpersoner og helhet) med tanke på beslutning

 • Forventninger/ferdighet/form – press/disiplin/tretthet
 • Andre i henget/spor – påvirker dette oss?
 • Ferselsmønster – avlastningsavstand, kjøremønster

Er gruppa istand til trygt å forsere dette henget?

Forhold(vær og snø) i zonalt filter

Vi ser etter tegn til endring og vurderer hvorvidt skredsituasjonen forverres

 • Aktiv sansning – kontinuerlig overvåkning av snødekket og været –
 • Alarmtegn – vindtransport, nysnømengde
 • Sikt – vær som påvirker gruppa/valg
 • Flakdannelse og omfang – størrelse, dybde, fordeling
 • Svake skjikt – tykkelse, varighet, kornstørrelse, forhold(fast/løst)

Viser forholdene seg å være(eller har de i løpet av turen blitt) slik at vi må snu eller finne en annen vei?

Terreng i zonalt filter

Vurdering om terrenget taler for skredutløsning/ eksponerer oss for fare/gir beskyttelse

 • Bratthet – eventuell reduksjonsmetode
 • Form – terrengfelle, overganger
 • Høyde – over/under tregrensa
 • Himmelretning

Synes det fornuftig utifra foreliggende kriterier å fortsette gjennom det aktuelle henget?